ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC PANTELIMON Bine ați venit la site-ul Parohiei Sfântul Vasile - Buzău Best viewed with Encoding: Central European
Text size: Medium
ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC PANTELIMON
(27 IULIE)

După obișnuitul început se zic

 

CONDACELE ȘI ICOASELE

CONDACUL 1:

Înaintea celui cu chip și nevinovăție îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrămutată credință s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului împărat, Pantelimon, ridicăm rugăciunile noastre și cerem să ne asculte durerile și cu puterea ce-i este dată de ia Dumnezeu ca un doctor fără de arginți, să ne cerceteze degrab și să înlăture de la noi bolile sufletești și trupești, ca izbăviți cu platoșa bunătății sale, în tresăltări de bucurie, să-i cântâm: Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

ICOSUL 1:

Din pruncie ți-ai păstrat sufletul curat, mucenice, căci maica ta cu mare grijă ți-a sădit în inimă credința în dulcele Iisus, pe care mai târziu bătrânul Ermolae, stropind-o cu apa cea vie, pe care și el o avea de la împăratul nemuritor, ai părăsit păgânătatea și ți-ai deschis larg sufletul să primești pe Hristos; pentru care îți cântăm:

Bucură-te, sfinte cu adâncă judecată;
Bucură-te, că dreaptă ți-a fost credința urmată;
Bucură-te, al pieritorilor zei disprețuitor;
Bucură-te, al blândului Iisus următor;
Bucură-te, că după Domnul ai însetat;
Bucură-te, că dreaptă răsplătire ai căpătat;
Bucură-te, că n-ai ținut Ia bogății pământești;
Bucură-te, cel ce ți-ai adunat comori cerești;
Bucură-te, cel ce stai între cetele sfinților;
Bucură-te, ajutătorul năpăstuiților;
Bucură-te, podoaba creștinilor cea neprețuită;
Bucură-te, mângâierea noastră mult dorită;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

CONDACUL AL 2-LEA:

De mic rămas fără mamă, sfinte, ai fost dat de tatăl tău la învățătură păgânească și la meșteșugul vindecărilor cu puterea zeilor; dar ca o trestie neânfrântă ai rămas în nujlocui vânturilor vrăjmașe și nu ai găsit alinare până ce n-ai aflat calea Dumnezeului celui adevărat, Căruia îi cântăm: Aliluia!

ICOSUL AL 2-LEA:

Adânc fiind rănit de dragostea în Hristos, când veneai de la Ermolae și ai întâlnit pe copilul mușcat de viperă, atunci întâia oară te-ai rugat în genunchi lui Dumnezeu, de la care a și venit mântuirea, căci copilul a înviat, vipera a murit, iar tu ai primit botezul și te-ai împărtășit cu trupul și cu sângele Domnului; pentru care te lăudăm așa:

Bucură-te, tinerețe închinată lui Hristos;
Bucură-te, nădejdea bolnavilor cea cu folos;
Bucură-te, cel ce știi să înalți la ceruri rugăciuni;
Bucură-te, cel ce peste noi reverși minuni;
Bucură-te, că Domnul putere ți-a dat;
Bucură-te, cel ce copilul ai înviat;
Bucură-te, bucuria multor îndurerați;
Bucură-te, uimirea multor învățați;
Bucurâ-te, ostaș neânvins al lui Hristos;
Bucură-te, că ai aprins credința creștină în inimile multora;
Bucură-te, întoarcerea multor rătăciți;
Bucură-te, mângâierea celor amărâți;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

CONDACUL AL 3-LEA:

Deși cu trup omenesc pe pâmânt, sufletul ți l-ai înălțat spre cer. Pentru aceasta, cu dreptate te privesc credincioșii ca pe o stea cerească, de unde vine raza mântuirii în toate necazurile; drept care împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL AL 3-LEA:

Râvnă multă ai pus, sfinte, ca să întorci de la închinarea de idoli către Domnul chiar pe tatăl tău, dar el tot păgân a rămas, până ce a văzut tămăduirea pe care ai dat-o, în numele lui Hristos, unui orb și atunci împreună cu acela, a primit botezul. Pentru aceasta primește de la noi laudă ca aceasta:

Bucură-te, cercetător al durerilor;
Bucură-te, vindecător ai orbilor;
Bucură-te, cel ce dai lumină ochilor trupești și celor sufletești;
Bucură-te, sfărâmător al curselor diavolești;
Bucură-te, al sufletului tău vmător;
Bucură-te, al doctorilor doctor;
Bucură-te, că lucrezi cu puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în tine nădăjduim și noi;
Bucură-te, stăvilar al potrivnicilor;
Bucură-te, lauda îngerilor;
Bucură-te, a paginilor mirare;
Bucură-te, bucuria mamei tale;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

CONDACUL AL 4-LEA:

Ca norul ce umbrea pe evrei în pustie, astfel te-ai arătat Nicomidiei și apoi întregii lumi, căci oricine aleargă la tine cu credință găsește alinare, fiind împuternicitul și alesul Domnului, Căruia pentru darul ce ți-a dat îi cântăm: Aliluia!

ICOSUL AL 4-LEA:

Ca fulgerul s-a răspândit vestea bunătății și a minunilor tale, sfinte, făcând să se îngrijoreze învățătorii pagini, care îndată au cerut împăratului pierderea ta, ca a unuia ce ești părta șul lui Hristos, iar tu neabătut ai rămas în credință; pentru care îți cântăm:

Bucură-te, cel ce ți-ai împărțit moștenirea săracilor;
Bucură-te, cel ce prin case și închisori milostenie și tămăduiri aduci celor necăjiți;
Bucură-te, îngrozirea păgâneștilor conducători;
Bucură-te, că deșertăciunea păgânească vrei să omori;
Bucură-te, cel ce împăratului ai fost împotrivitor;
Bucură-te, că Hristos în luptă ți-a fost întăritor;
Bucură-te, că mulțime de chinuri ți-au pregătit;
Bucură-te, cel ce cu răbdare chinurile ai suferit;
Bucură-te, că mulți, privindu-te, cu tine au crezut;
Bucură-te, cel ce Domnului noi mucenici ai făcut;
Bucură-te, cel ce simți bucurie în chinuri;
Bucură-te, ce! de la care moștenim frumoase pomeniri;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

CONDACUL AL 5-LEA:

Cele ce pentru pagini erau de preț pentru tine erau fără de preț; și cele fără de preț la ei erau de mare preț la tine; căci ai disprețuit dregătoriile și bogățiile vremelnice cu care erai ispitit, pentru a câștiga bunătățile nepieritoare de la Dumnezeu, Căruia îi cântăm: Aliluia!

ICOSUL AL 5-LEA:

Neânduplecat văzându-te, împăratul a poruncit să fii spânzurat gol pe lemn, cu fiare să fii sfâșiat și cu făcui ars, dar nepieritorul împărat neatins te-a păstrat, spre uimirea tuturor; de care lucru și noi minunându-ne, cântăm:

Bucură-te, că ai dovedit împăratului puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că un vechi slăbănog s-a tămăduit prin darul tău;
Bucură-te, că păgânătatea de rușine a rămas;
Bucură-te, că vrăjmașii ți-au cerut noi torturi într-un glas;
Bucură-te, sfinte, care ți-ai pus trupul spre chinuri;
Bucură-te, cel pătruns de credință adâncă;
Bucură-te, că, gândindu-te la Domnul, te-ai mângâiat;
Bucură-te, că, Hristos în chipul lui Ermoâae ți s-a arătat;
Bucură-te, că fiarele cu care erai sfâșiat ca ceara s-au muiat;
Bucură-te, că de pe lemnul chinurilor sănătos ai fost slobozit;
Bucură-te, că făcliile cu care erai ars s-au stins;
Bucură-te, că înfocată credință în inimile multora ai aprins;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoanei

CONDACUL AL 6-LEA:

Pe gânduri ai pus pe cei ce te chinuiau, sfinte, și încruntați la față și la suflet, se întrebau de unde ai atâta putere și de ce zeii nu te pierd? Atunci au iscodit noi chinuri, pe care tu primindu-le încrezător în puterea lui Dumnezeu, cântar. Aliluia!

ICOSUL AL 6-LEA:

Plumb mult într-un cazan punând și sub limbile focului topindu-l, ai fost aruncat în această văpaie cu nădejdea deșartă că acum se va sfârși cu tine, dar tu, viteazule mucenic, iarăși nevătămat ai rămas, precum mai înainte Dumnezeu păzise pe măritul apostol loan. Pentru aceasta îți cântăm:

Bucură-te, floarea nădejdilor către Dumnezeu;
Bucură-te, în boli și în necazuri izbăvitorul meu;
Bucură-te, pentru noi, păcătoșii, al lui Dumnezeu îmblânzitor;
Bucură-te, al rugăciunilor noastre către Domnul purtător;
Bucură-te, tare sprijinitor al copiilor noștri;
Bucură-te, îndestularea cea bună a caselor noastre;
Bucură-te, rouă ce inimile răcorești;
Bucură-te, cel ce de asupriri ne izbăvești;
Bucură-te, vindecarea celor ce de la oameni nu-și găsesc alinare;
Bucură-te, că din valurile deznădejdilor prin tine aflăm izbăvire;
Bucurâ-te, cel ce văpaia plumbului ai răcorit;
Bucură-te, cel ce cunună neveștejită ți-ai pregătit;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

CONDATUL AL 7-LEA:

Zile de-a rândul ai fost chinuit, sfinte, dar acestea mai multă răsplătire ți-au adus și mulțumirea mai mult ți-a crescut, când cu chinurile tale, dor mare ai aprins în inimile multora, să părăsească zeii și să treacă la Hristos, cântându-I; Aliluia!

ICOSUL AL 7-LEA:

Piatră ți-au legat de gât, Pantelimoane, și în mare ai fost aruncat, dar Stăpânul marilor și pe tine și piatra a făcut-o ușoară și plutitoare, căci ai mers pe luciul apei, ieșind la mal.

Deci, bucurându-ne și minunându-ne, îți cântăm:

Bucurâ-te, cel ce nu te înfricoșezi de chinuri, viteazule;
Bucură-te, cel înarmat cu bărbăție și credință, alesule;
Bucură-te, al puterii firii înfrângâtor;
Bucură-te, al adâncului mării stăpânitor;
Bucură-te, plutitor deasupra apelor;
Bucură-te, viețuitor deasupra ispitelor;
Bucură-te, tinere plin de mireasmă duhovnicească;
Bucură-te, dobânditor de slavă cerească;
Bucură-te, liman al celor îngreuiați;
Bucură-te, mulțumirea celor îndurerați;
Bucură-te, răspânditorule al credinței;
Bucură-te, iubitorule al umilinței;
Bucură-te, Mare Mucenic și tămăduitorule Pantelimoane!

CONDACUL AL 8-LEA:

Nici tinerețea, nici nevinovăția și nici puterea minunilor tale, n-au schimbat inimile chinuitorilor, ci mai rău sporind în mânie, îți iscodeau alte pătimiri creând că pot pune lumina sub obroc; iar tu făclie mai luminoasă te arătai, spre bucuria lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

ICOSUL AL 8-LEA:

Neâncetat ai fost ispitit cu bunătăți și cinstiri lumești, dar ca pe niște curse în calea către cer judecându-le, ai fost aruncat în mijlocul leilor și neliniștiți te-au privit, dorind să-ți vadă trupul sfâșiat; dar Stăpânul tuturor gurile fiarelor a închis; pentru care îți cmtăm:

Bucură-te, cel ce ești cu nevinovăție încununat;
Bucură-te, că pentru nevinovăție la chinuri ai fost dat;
Bucură-te, că lupta cea bună ai luptat;
Bucură-te, că Dumnezeu minunat te-a arătat;
Bucură-te, lumină ce sub obroc nu s-a putut pune;
Bucură-te, viețuitor plin de fapte bune;
Bucură-te, cel ce bunătățile lumești curse le socotești;
Bucură-te, că te-ai făcut asemenea oștilor cerești;
Bucură-te, noule Daniele, aruncat în mijlocul leilor;
Bucură-te, că fiarele s-au făcut asemenea mieilor;
Bucură-te, că vrăjmașii doreau să te piarză;
Bucură-te, că Hristos nevătămat te-a păzit;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

CONDACUL AL 9-LEA:

Văzând tăria ta, sfinte, mulți din pagini au crezut în Hristos, pentru care lucru împăratul de mânie a fost cuprins, iar tu, Pantelimoane, te veseleai pentru vinari de noi suflete, cu care și noi cmtăm lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL AL 9-LEA:

Și pe roată cu cuie ai fost chinuit, dar roata s-a sfărâmat, lovind pe mulți necredincioși și fermecător socotindu-te, ai mărit pe preotul Ermolae, dascălul tău. Atunci cu trei ostași te-au însoțit, sfinte, spre a-l aduce împăratului care si lui îi dorea sfârșitul. Deci pentru noua jertfă ce prin tine se pregătește grăim:

Bucură-te, propovăduitorul dumnezeieștii credințe;
Bucură-te, cel ce înfrunți mâniile aprinse;
Bucură-te, că pe roată ai fost strunjit;
Bucură-te, că de creștinătate ești preamărit;
Bucură-te, cel ce ai fost socotit fermecător;
Bucură-te, căci cu Hristos te-ai arătat biruitor;
Bucură-te, al lui Ermolae de mucenicie vestitor;
Bucură-te, căci cu dascălul tău ești patimilor;
Bucură-te, că ucenici ai lui Ermolae, Erimp și Ermocrat s-au arătat;
Bucură-te, că la moartea lor, pământul s-a cutremurat;
Bucură-te, cel ce Treimii pe pământ ai slujit;
Bucură-te, că prin vindecări doctor al Domnului te-ai dovedit;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

CONDACUL AL 10-LEA:

Zadarnice au fost chinurile paginilor, sfinte, căci drumul ți-a fost drept către Hristos; pentru aceasta te-ai învrednicit de darul tămăduirilor ce-l verși tuturor celor ce cu credință vin la tine cu rugăciuni și cu care cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL AL 10-LEA:

Cine nu te va lăuda, văzându-te cu ochii minții, că ai fost împins și izbit ca un răufăcător, spre marginea Nicomidiei, unde ți se hotărâse tăierea capului si tu mai liniștit și mai vesel te-ai arătat. Pentru aceasta din nou primește această laudă:

Bucură-te, cel ce loviri ca Domnul ai primit;
Bucură-te, că pentru Iisus toate ai suferit;
Bucură-te, că în chinuri Domnului slavă dădeai;
Bucură-te, că împărăția cerească cu dor o căutai;
Bucură-te, că numele din Pandoleon țt-a fost schimbat;
Bucură-te, că glas din cer Pantelimon te-a chemat;
Bucură-te, că după nume ești mult-miluitor;
Bucură-te, că după fapte ești mult-ândurâtor;
Bucură-te, că fața ca de înger ți s-a făcut;
Bucură-te, că chinuitorii în lături s-au abătut;
Bucură-te, că spre lovire călăii ai îndemnat;
Bucură-te, că abia îndrăznind capul ți-au tăiat;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane;

CONDACUL AL 11-LEA:

Cu durere dreptcredincioșii au privit sfârșitul tău, Pantelimoane; căci tu le-ai fost flacără nestinsă a dreptei credințe, miluitor al celor lipsiți și vindecător al celor bolnavi, dar ne mângâiem că te-ai suit la Dumnezeu, de unde nu încetezi a privi spre mulțimea ce te cheamă în rugăciuni și, izbăvind-o de dureri, cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL AL 11-LEA:

Senin la suflet și blând la chip ți-ai primit sfârșitul, trecând O astfel în împărăția cerească, unde ești întâmpinat de Sfânta Treime și așezat de-a dreapta Sa, mărit de sfinți și de puterile cerești; pentru care laudă ca aceasta îți aducem:

Bucură-te, mireasmă ce până la cer te-ai ridicat;
Bucură-te, că duhul tău Treimii l-ai încredințat;
Bucură-te, mult-plânsule de credincioșii pământului;
Bucură-te, mult-lăudatule de puterile cerești;
Bucură-te, a lui Ermolae, Erimp și Ermpcrat bucurie;
Bucură-te, cu înaintașii mucenici împreună-viețuire;
Bucură-te, că de pământ nicidecum nu te-ai depărtat;
Bucură-te, că în rugăciuni pe orice credincios ai ascultat;
Bucură-te, albină ce te-ai îmbogățit în fapte bune;
Bucură-te, că ai fost încoronat cu nepieritoare cunune;
Bucură-te, piatră la temelia creștinătății;
Bucură-te, înfrângător al păgânătății;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

CONDACUL AL 12-LEA:

Lupta cea bună ai luptat, credința ai păstrat, mulțumindu-ți sufletul, că ai urmat lui Hristos, iar pentru noi ai rămas vrednică pildă, ca, privind la tine, să-ți urmăm credința și în ispite să ne înarmăm cu armele tale și biruitori să mulțumim iui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

ICOSUL AL 12-LEA:

Și după moarte ai săvârșit minuni, Pantelimoane, căci în loc de sânge lapte a curs din grumazul tău și măslinul de care ai fost legat spre tăiere, în vederea tuturor s-a umplut de roade; de aceea iarăși auzi de la noi:

Bucură-te, bucuria Tatălui;
Bucură-te, lauda Fiului;
Bucură-te, desfătarea Duhului sfânt;
Bucură-te, miluirea celor de pe pământ;
Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;
Bucură-te, izbăvitor de chinuri;
Bucură-te, doctor sufletesc și trupesc;
Bucură-te, alesule al Tatălui ceresc;
Bucură-te, cel ce liniștești sufletele;
Bucură-te, cel ce îmblânzești cugetele;
Bucură-te, cel ce scapi de urgia dușmanilor;
Bucură-te, cel ce înlături norul suspinelor;
Bucură-te, cel ce primești gândurile și puterile;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

CONDACUL AL 13-LEA:

Sfinte Mare Mucenice și tămăduitorule, Pantelimoane, ție îți vărsăm durerile noastre de multe feluri și tu fără întârziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne ești mijlocitor, auzind suspinuri înăbușite în noapte, în zi, în pat de suferință, în călătorii, fii celor ce se roagă ție, după nevoile fiecăruia: celor neliniștiți, liniștitor, celor asupriți, apărător, celor în primejdii, izbăvitor, celor învăluiți în păcate, scutitor, rătăciților îndrumător, bolnavilor deplin vindecător, orfanilor tată, văduvelor părinte, soților întăritor în căsnicie, celor porniți cu răutate, îmblânzitor și ne întărește în fața necazurilor, căci sântem slabi și istoviți, sfinte, si astfel cu puterea ta, descătușați de amărăciunile noastre, să petrecem în mulțumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Sfinte Mare Mucenice și tămăduitorule, Pantelimoane, ție îți vărsăm durerile noastre de multe feluri și tu fără întârziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne ești mijlocitor, auzind suspinuri înăbușite în noapte, în zi, în pat de suferință, în călătorii, fii celor ce se roagă ție, după nevoile fiecăruia: celor neliniștiți, liniștitor, celor asupriți, apărător, celor în primejdii, izbăvitor, celor învăluiți în păcate, scutitor, rătăciților îndrumător, bolnavilor deplin vindecător, orfanilor tată, văduvelor părinte, soților întăritor în căsnicie, celor porniți cu răutate, îmblânzitor și ne întărește în fața necazurilor, căci sântem slabi și istoviți, sfinte, si astfel cu puterea ta, descătușați de amărăciunile noastre, să petrecem în mulțumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Sfinte Mare Mucenice și tămăduitorule, Pantelimoane, ție îți vărsăm durerile noastre de multe feluri și tu fără întârziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne ești mijlocitor, auzind suspinuri înăbușite în noapte, în zi, în pat de suferință, în călătorii, fii celor ce se roagă ție, după nevoile fiecăruia: celor neliniștiți, liniștitor, celor asupriți, apărător, celor în primejdii, izbăvitor, celor învăluiți în păcate, scutitor, rătăciților îndrumător, bolnavilor deplin vindecător, orfanilor tată, văduvelor părinte, soților întăritor în căsnicie, celor porniți cu răutate, îmblânzitor și ne întărește în fața necazurilor, căci sântem slabi și istoviți, sfinte, si astfel cu puterea ta, descătușați de amărăciunile noastre, să petrecem în mulțumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi iarăși se zice

ICOSUL 1:

Din pruncie ți-ai păstrat sufletul curat, mucenice, căci maica ta cu mare grijă ți-a sădit în inimă credința în dulcele Iisus, pe care mai târziu bătrânul Ermolae, stropind-o cu apa cea vie, pe care și el o avea de la împăratul nemuritor, ai părăsit păgânătatea și ți-ai deschis larg sufletul să primești pe Hristos; pentru care îți cântăm:

Bucură-te, sfinte cu adâncă judecată;
Bucură-te, că dreaptă ți-a fost credința urmată;
Bucură-te, al pieritorilor zei disprețuitor;
Bucură-te, al blândului Iisus următor;
Bucură-te, că după Domnul ai însetat;
Bucură-te, că dreaptă răsplătire ai căpătat;
Bucură-te, că n-ai ținut Ia bogății pământești;
Bucură-te, cel ce ți-ai adunat comori cerești;
Bucură-te, cel ce stai între cetele sfinților;
Bucură-te, ajutătorul năpăstuiților;
Bucură-te, podoaba creștinilor cea neprețuită;
Bucură-te, mângâierea noastră mult dorită;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

CONDACUL 1:

Înaintea celui cu chip și nevinovăție îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrămutată credință s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului împărat, Pantelimon, ridicăm rugăciunile noastre și cerem să ne asculte durerile și cu puterea ce-i este dată de ia Dumnezeu ca un doctor fără de arginți, să ne cerceteze degrab și să înlăture de la noi bolile sufletești și trupești, ca izbăviți cu platoșa bunătății sale, în tresăltări de bucurie, să-i cântâm: Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!


și se face otpustul.


Despre noi
Imagini/Icoane
Paterich
Predici
Sfaturi
Rugaciuni/Acatiste
Program liturgic
Pastorale
Ajutor pentru Biserică
Poșta electronică
Link-uri ortodoxe
F O R U M / G R O U P
Calendar ortodox
Motoare de căutare
Sf. Vasile - blog
Avizier parohial